Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 5-6/2018

Nanosrebro w produkcji trzody chlewnej - zastosowanie i zagrożenia

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt


Nanotechnologia jest najszybciej rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki łączącą w sobie takie dziedziny jak: chemia, fizyka, biologia, medycyna, biotechnologia, farmacja, informatyka czy inżynieria. Termin „nanotechnologia” jest znany aż do 1974 r., a użyty w nim przedrostek „nano” pochodzi od greckiego słowa oznaczającego karła.

Jak podawać preparaty mlekozastępcze prosiętom

dr inż. Robert Burek


Produkcja mleka u loch jest głównym czynnikiem ograniczającym przyrosty prosiąt do odsadzenia. Masy ciała prosiąt przy odsadzeniu są bardzo zróżnicowane zarówno w obrębie jednego miotu jak również pomiędzy miotami. Ta zmienność jest w największym stopniu zdeterminowana ilością wyprodukowanego mleka.

Najczęstsze błędy w bilansowaniu i przygotowaniu mieszanek pełnoporcjowych

Dorota Bugnacka; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM OlsztynRacjonalne żywienie jest podstawą opłacalności produkcji trzody chlewnej. To właśnie żywienie jest traktowane jako najważniejszy czynnik środowiskowy wpływający na efektywność produkcji, a jednocześnie stanowiący około 70-75% jej kosztów. A zatem, niezbędne jest kierowanie się prawidłowymi założeniami w trakcie bilansowania i skarmiania mieszanek paszowych dla świń. W tym miejscu należy podkreślić, że bardzo istotna jest tu umiejętność łączenia dwóch rozbieżnych, jak mogłoby się wydawać, potrzeb. Z jednej strony – należy bowiem zapewnić jak najlepsze pokrycie zapotrzebowania pokarmowego zwierzęcia, z drugiej zaś – starać się ograniczyć koszty żywienia do możliwego minimum. Spełnienie tylko jednego z tych wymogów nigdy nie zapewni dobrego poziomu produkcji.

Łubiny w żywieniu prosiąt i loch

Zuzanna Wiśniewska, Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Po spadku zanotowanym w 2011 roku produkcja żywca rzeźnego w Polsce ponownie zaczyna wzrastać. W 2016 roku zwiększyła się ona o 7,5% w stosunku do 2015 roku. W roku następnym (2017) zanotowano kolejny wzrost pogłowia (7,1%), dzięki czemu liczebność kształtowała się na poziomie 11 897 tys. sztuk, z czego 22,7% stanowiły prosięta. Także w roku ubiegłym liczba loch utrzymywanych w chowie zwiększyła się o 50 tys. sztuk w stosunku do roku 2016, co stanowi wzrost na poziomie 5,8%. Zważając na tendencje wzrostowe w produkcji pogłowia trzody chlewnej warto przyjrzeć się bliżej zagadnieniu dotyczącemu żywienia grup technologicznych, a przede wszystkim loch i prosiąt.

Otwarcie nowej linii produkcyjnej w zakładzie w Płośnicy

24 maja, niespełna rok po tym, jak zadecydowano o rozbudowie wytwórni pasz Agrifirm w Płośnicy, dokonano uroczystego otwarcia nowej linii produkcyjnej.

Bezantybiotykowy chów świń

Elwira Fiedorowicz-Szatkowska


Antybiotyki (z greki anti – przeciw, bios – życie) są to naturalne wtórne produkty metabolizmu mikroorganizmów, które działając wybiórczo w niskich stężeniach wpływają na struktury komórkowe lub procesy metaboliczne innych mikroorganizmów, hamując ich wzrost i podziały. Odkrycie pierwszego antybiotyku (penicyliny) zostało dokonane w 1928 roku przez Alexandra Fleminga, który zauważył, że przypadkowe zanieczyszczenie podłoża pleśnią Penicillium notatum powstrzymuje wzrost kultur bakterii z rodzaju Staphylococcus. Antybiotyki jako dodatki paszowe dla zwierząt gospodarskich zaczęto stosować już w latach 50. ubiegłego wieku. Początkowo wykorzystywano penicylinę w żywieniu bydła, a w późniejszym okresie silniej działające tetracykliny (chlorotetracyklinę i oksytetracyklinę).

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy