Strefa Trzoda

Zbiorniki na gnojowicę – budowa, umiejscowienie i wymagania techniczne

Przemysław Marek

 

Gnojowica, jako produkt uboczny powstający podczas chowu trzody chlewnej stanowi cenny surowiec, lecz w przypadku złego zagospodarowania może być przyczyną znacznego zanieczyszczenia środowiska. Niekontrolowane wycieki gnojowicy zanieczyszczają glebę, wody gruntowe, a poprzez emisje szkodliwych gazów takich jak amoniak, siarkowodór, dwutlenek węgla czy metan także powietrze. Z punktu widzenia komfortu życia ludzi duże znaczenie ma również emisja związków odorotwórczych, które są wysoce niepożądane. Nieprawidłowa gospodarka gnojowicą przyczynia się też bezpośrednio do pogorszenia warunków dobrostanowych zwierząt i obniżenia uzyskiwanych wyników produkcyjnych. Sumując to wszystko można śmiało stwierdzić jak ważne jest odpowiednie przechowywanie i zagospodarowanie gnojowicy.Sytuacja prawna - W Polsce gnojowica stosowana jest na cele nawozowe oraz energetyczne. Dla zachowania bezpieczeństwa, musi być jednak odpowiednio przechowywana, z zachowaniem obowiązujących zaleceń i regulacji prawnych. Najważniejsze przepisy i zalecenia zawarte zostały w niniejszych dokumentach:Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007 nr 147 poz. 1033), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) zwanego dalej: „Programem azotanowym”, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,Decyzja Wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C (2017) 688).

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Trzody Chlewnej 1-2/2021. Kup to e-wydanie (13,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.