Strefa Bydło

Hodowca Bydła 10/2018

Narodowy Dzień Mlecznej Fermy podbija kolejne województwo

Elwira Fiedorowicz-Szatkowska

 

 

Słońce, radość i gwar, a pośród tego szkolenie dla hodowców bydła mlecznego. Merytoryczne prelekcje, praktyczne pokazy maszyn rolniczych, porównanie wozów paszowych, zwiedzanie poletek kukurydzy – czyli kolejny Narodowy Dzień Mlecznej Fermy zakończony sukcesem!

Zagrożenie zdrowia bydła w XXI wieku. Choroby zakaźne i pasożytnicze - cz. 1

Zdzisław Gliński; Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

 

 

Zmiany zachodzące w środowisku, globalizacja handlu, a także migracje ludzi i zwierząt, wpływają na stan zdrowia zwierząt oraz na występowanie i rozmieszczenie znanych i groźnych, a także na pojawienie się nowych chorób. Zmiany ekosystemów oraz możliwość szybkiego przeniesienia zarazka w dowolne miejsce na ziemi dzięki środkom transportu, zwiększają ryzyko wystąpienia i szerzenia się chorób. Następstwem zmian klimatycznych jest przesuwanie się granic występowania biologicznych wektorów zarazków. Szerzeniu się nowych chorób sprzyja też zjawisko migracji drobnoustrojów wraz z ich naturalnymi żywicielami na nowe tereny (patogen pollution) i ich ukierunkowanie na nowych żywicieli (animal or anthropogenic movement).

XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach

Jerzy Żółkowski; Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

 

Zawsze jestem sercem w moich rodzinnych stronach. To w Siedlcach, w latach 80. ubiegłego wieku powstał jeden z pierwszych regionalnych związków hodowców bydła. Jego pierwszym prezesem był Julian Raczyński z Wojnowa. Również także dzięki mojej osobie, związek ten powstał, dlatego przyznano mi honorowe członkostwo (Leg. Nr 2; Leg. Nr 4 otrzymała prof. Krystyna Piotrowska). Z sentymentu zawsze staram się bywać na wystawach w Siedlcach. 

Czynniki decydujące o skutecznej inseminacji

Karol Kotowski; Kępno

 

 

Publikacje ostatnich kilkudziesięciu lat wskazują, że nastąpił regres płodności lrów mlecznych. Dla przykładu w Holandii odsetek skuteczności przy pierwszym zabiegu unasieniania obniżył się o 10%. W USA w ciągu 20 lat okres międzywycieleniowy wydłużył się z 13,3 do 14,5 miesięcy. Obecnie istnieje także potrzeba więcej niż 3 zabiegów do skutecznego zapłodnienia w porównaniu do 1,75 które notowano 20 lat temu. Dane źródłowe wskazują, że na świecie tylko 20% krów zostaje zacielonych po pierwszym zabiegu unasieniania.

Najczęstsze przyczyny mastitis

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

 

Mastitis (łac.) – zapalenie wymienia czyli przewlekły, utajony lub ostry stan zapalny gruczołu mlekowego u krów. Jest najczęściej występującym schorzeniem wymion u krów i jałówek, podwyższającym koszty produkcji mleka, powodującym bardzo wysokie straty ekonomiczne większości gospodarstw oraz pogarszającym przydatność technologiczną mleka. Jest przyczyną brakowania jałówek i krów. Zapalenie wymienia wiąże się z zaburzeniem czynnościowym gruczołu mlekowego, spowodowanym miedzy innymi obecnością drobnoustrojów, które przedostały się do organizmu ze środowiska bytowania zwierząt. Jest ono najczęściej wynikiem nieodpowiednich warunków środowiskowych utrzymania zwierząt, jak również braku higieny podczas doju, nasilonego zabrudzenia stanowisk.

Zagospodarowywanie odpadów z hodowli bydła

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Rozwój intensywnej produkcji wymusił podwyższenie standardów technologicznych stosowanych w rolnictwie. Popularny na hodowlach przemysłowych bezściółkowy system utrzymania wpływa na powstanie odchodów, które należy w sposób odpowiedni zagospodarować. Prawidłowa utylizacja lub powtórne wykorzystanie jest niezbędne w celu ochrony środowiska. Nieodpowiednio składowane odchody, mogą zdewastować nadmierną ilością związków biogennych gleby oraz wody gruntowe i powierzchniowe. Ponadto zagrażające dla naturalnych ekosystemów są gazy powstające podczas procesów zagospodarowania odchodów. Właściwe zagospodarowanie odpadów jest przejawem troski nie tylko o dobro środowiska ale również zdrowia człowieka będącego jego ogniwem.

Robotyzacja żywienia bydła

Michał Boćkowski

 

 

Na sukces we współczesnej produkcji bydła mlecznego składa się wiele szczegółów związanych z pracą hodowcy w bydunku obory. Jedną z takich czynności jest proces związany z żywieniem zwierząt. Ocenę żywienia bydła kształtuje jednak nie tylko precyzyjnie dobrany skład pasz. Równie ważny, chociażby z punktu widzenia dokładności formowania dawki pokarmowej pozostaje dobór technologii przygotowania i zadawania pasz w oborze.

Zimny odchów cieląt

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

 

Kwestia odchowu zdrowych oraz prawidłowo rozwiniętych cieląt jest podstawą hodowli i użytkowania bydła mlecznego i mięsnego. Odchów wywiera największy wpływ na tempo wzrostu oraz zdrowotność zwierząt. Dzieje się tak ponieważ w początkowym okresie życia cielęcia ma miejsce zintensyfikowany rozwój wszystkich układów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organizmu. To właśnie wtedy kształtuje się odporność, która decydować będzie o reakcji na warunki środowiskowe – takie jak mróz, czy organizmy chorobotwórcze, z którymi zwierzęta mają styczność na co dzień. Prawidłowy odchów cieląt oddziałuje na rozwój poszczególnych narządów, które później będą miały decydujący wpływ na wartość użytkową młodzieży, przeznaczonej do odnowienia stada krów. Błędy popełniane w odchowie cieląt zwiększają liczbę ich upadków, narażając hodowcę na straty. Wszelkie błędy na tym etapie mogą mieć negatywny wpływ na rentowność produkcji. Dlatego należy wybrać system odchowu, który ma szansę poprawić stan zdrowotny bydła i tym samym pozytywnie wpłynąć na zysk ekonomiczny z prowadzonej hodowli.

Pokaz produkcji kiszonki z kukurydzy w Sano Dairy Farm

Katarzyna Markowska

 

 

W Sano Agrar Institut w trzech obiektach znajduje się obecnie ponad 1500 krów, 750 sztuk jałówek i tyle samo cieląt. Sano Dairy Farm jest największą pod względem produkcji mleka fermą krów w Polsce. Rocznie sprzedawanych jest ponad 16 mln kg mleka. Średnia roczna wydajność ostatnio zanotowana wynosiła 12 927 kg mleka. 4 września br. w gospodarstwie produkcyjnym Sano w Lubiniu odbył się pokaz zakiszania kukurydzy, w którym udział wzięło ponad 100 producentów mleka i żywca wołowego.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy