Strefa Drób

Hodowca Drobiu 7/2013

Prolaktyna u drobiu

Zdolność zwierząt do określonej produkcji, mierzonej ilością i jakością uzyskanego w danym czasie produktu, stanowi o ich wartości użytkowej. W przypadku ptaków gospodarskich, o potencjale produkcyjnym decyduje kilka wskaźników, wśród których wymienić należy niewątpliwie te związane z ich możliwościami reprodukcyjnymi. Istotne znaczenie w przypadku drobiu ma produkcja jaj konsumpcyjnych jak również wylęgowych.

 

Kury ozdobne hodowane w Polsce

Kogut i kura żyli wciąż w zgodzie,
Żywot prowadząc wspólny w zagrodzie.
Jajka znosiła kura na grzędzie,
Kogut ziarenek szukał jej wszędzie.
„Jak kura koguta ratowała”
Autor anonimowy 12.01.2009
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/jak-kura-koguta-ratowala-256756

 

Ptaki podobnie jak i ludzie nie lubią stresu, który utrudnia funkcjonowanie układu odpornościowego i może mieć ogromny wpływ na wyniki produkcyjne. Jest wiele zatem powodów by zapobiegać występowaniu czynników stresogennych. Mimo że już wiele napisano i dyskutowano na temat stresu, to nadal wiele jego aspektów nie jest poznanych i w niewielkim stopniu zrozumianych. Trudno oszacować na ile stres jest jednym z największych problemów współczesnego zarządzania drobiem.

 

Fizjologiczne podstawy żywienia drobiu

Pokarm przeznaczony dla ptaków jest zazwyczaj mieszaniną pasz o różnorodnym składzie chemicznym. Morfologia układu pokarmowego jest w znacznym stopniu związana ze sposobem zdobywania pokarmu. Rozkład pokarmu w wyniku licznych procesów fizycznych oraz chemicznych do związków prostych stanowią podstawę procesów trawienia. Nie mniej istotne są procesy wchłaniania składników pokarmowych z jelita cienkiego do krwi wrotnej, wątroby, a następnie do różnych tkanek.

 

W ubiegłym miesiącu pisałem o czynnikach mikroekonomicznych, które moim zdaniem mają wpływ na sytuację producentów jaj. Deklarowałem też, że kolejny materiał będzie o czynnikach makroekonomicznych – co niniejszym czynię.

 

Techniczne metody ograniczające emisję amoniaku

Obserwowana w ostatnich latach intensyfikacja produkcji zwierzęcej powoduje zwiększoną emisję gazów w pomieszczeniach inwentarskich. Skład powietrza wewnątrz obory, chlewni czy też kurnika zasadniczo różni się od składu powietrza atmosferycznego. Stężenie występujących w pomieszczeniach inwentarskich domieszek gazowych, tj. amoniaku, siarkowodoru czy lotnych związków organicznych jest zazwyczaj znacznie wyższe niż stężenia tych związków w powietrzu zewnętrznym.

 

Ból w hodowli drobiu – realne zagrożenie wyniku produkcyjnego

Problemem hodowli są nie tylko choroby zakaźne czy środowiskowe, ale również ból i jego następstwa wpływające na produkcyjność ptaków. A te bywają różne: od spadku apetytu, przez podwyższony współczynnik FCR aż po zwiększoną śmiertelność. Wszystkie wpływają bezpośrednio na wynik produkcyjny. Wszystkie też mogą być skutecznie eliminowane przy użyciu pionierskich produktów ziołowych, takich jak SALIVET.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy