Strefa Bydło

Hodowca Bydła 4/2013

HB 4.2013 okl

W numerze:

 1. Koncentracja składników pokarmowych w sm dawki ważnym czynnikiem stymulującym produkcyjność krów Józef Krzyżewski
 2. Gliceryna osłodzi krowie życie! i dowartościuje energetycznie dawkę pokarmową Adrian Wojtalczyk
 3. Jeszcze raz o subklinicznej kwasicy żwacza (SARA) Paweł Górka
 4. Czy zaawansowane technologie żywieniowe mogą nam zapewnić wydajność, rentowność i zrównoważony rozwój? Przemysław Wieczorek
 5. Intensywny opas buhajków i jałówek rasy holsztyńsko- -fryzyjskiej przeznaczanych na rzeź Stanisław Wajda, Ewa Burczyk
 6. Zasady bezpiecznego przechowywania nawozu z wykorzystaniem płyt obornikowych Michał Boćkowski, Marek Gaworski
 7. Gdzie zaoszczędzić energię w oborze? Robert Szulc
 8. Powolny rozwój biogazowni w Polsce Proces inwestowania w biogazownię rolniczą Magdalena Szwarc , Małgorzata Powałka, Adam Kupczyk
 9. Leczenie stanów zapalnych wymienia u krów Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 10. Japońska technologia smakuje polskim krowom Greenland
 11. Skażenie pasz ochratoksyną i biologiczna metoda ich dekontaminacji K. Zielińska, K. Stecka, A. Fabiszewska, A. Miecznikowski
 12. Mieszanki trawiasto-motylkowate podstawą efektywnej produkcji mleka Adam Radkowski, Iwona Radkowska
 13. Ograniczyć straty podczas sporządzania kiszonek Adam Radkowski, Iwona Radkowska
 14. Termin zbioru zielonki decyduje o jakości kiszonek Ewa Stamirowska-Krzaczek
 15. Stan i perspektywy uprawy kukurydzy w Polsce i na świecie Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra
 16. Uprawa kukurydzy na biogaz Anna Weber, Hubert Waligóra
 17. Gospodarka wodna w uprawie kukurydzy Anna Weber, Hubert Waligóra
 18. Znaczenie kukurydzy w rozwoju rolnictwa i produkcji mleka w regionie ostrołęckim Dariusz Minakowski, Witold Rzepiński

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Ewa Stamirowska-Krzaczek
Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

 

W użytkowaniu kośnym użytków zielonych, ważny jest zbiór zielonki o możliwie najwyższej wartości pokarmowej. Ważny jest przy tym również wysoki plon biomasy roślin. Zielonki z łąk powinny pokrywać potrzeby pokarmowe krów, w krytycznych okresach ich żywienia, przy niedoborach zielonki na pastwisku. Przede wszystkim jednak stanowią one cenne źródło surowca do produkcji siana i kiszonek. Należy zaznaczyć, że jakość pozyskiwanej paszy na tych użytkach, zależy nie tylko od składu florystycznego runi, ale również od przestrzegania optymalnych terminów zbioru.

 

Witold Skrzypczak
Hubert Waligóra, UP Poznań

 

Na przestrzeni ostatnich lat zarówno powierzchnia, jak i zbiory kukurydzy w Polsce i na świecie znacząco się zwiększyły (GUS, USDA). Co prawda pod względem powierzchni uprawy na świecie kukurydza ustępuje pszenicy, zajmując powierzchnię ok. 170 mln ha, ale pod względem zbiorów ziarna zajmuje pierwsze miejsce i w 2011 roku zebrano ok. 880 mln ton, a w dość niekorzystnym 2012 roku zdecydowanie mniej, gdyż ok. 830 mln ton. Spadek ten głównie był spowodowany niekorzystnym przebiegiem pogody w USA oraz w południowej części Europy.

 

Anna Weber, Hubert Waligóra
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

W Unii Europejskiej obowiązuje program produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w który między innymi wpisuje się produkcja biogazu. Wynika to z faktu, że zużycie gazu w UE pochodzi głównie z importu. Polityka energetyczna wpłynęła również na wzrost zainteresowania energią ze źródeł odnawialnych w Polsce, w szczególności z przeznaczeniem na zapotrzebowanie własnego gospodarstwa. Szacuje się, iż w najbliższej przyszłości na terenie kraju powstanie około 270 biogazowni rolniczych. Obecnie w eksploatacji są już 24, a kolejne 9 są budowane.

 

Tagi:

Dariusz Minakowski, UWM Olsztyn
Witold Rzepiński, MODR o/Ostrołęka

 

Konferencja nt. „Znaczenie kukurydzy w rozwoju ….” odbyła się w dniu 27 lutego 2013 r.
w Czerwinie k. Ostrołęki. Uczestniczyło w niej około 200 osób, w przeważającej części byli to producenci mleka. W powiecie ostrołęckim znajduje się bowiem największe pogłowie bydła w Polsce, które liczy około 140 tys. sztuk, a w samej gminie Czerwin jest ponad 20 tys. sztuk, zaś w gminie Łyse ponad 19 tys. sztuk. Produkcja pasz objętościowych prowadzona jest głównie na kompleksie gleb V i VI klasy. Jakość trwałych użytków zielonych jest często niezadawalająca w wielu gospodarstwach w tym regionie.

 

Anna Weber, Hubert Waligóra
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Wzrost i rozwój roślin uzależniony jest od prawidłowego zaopatrzenia w wodę. Jest ona nośnikiem pierwiastków, składnikiem soków komórkowych oraz bierze udział w procesach fotosyntezy. Ruch wody w roślinie możliwy jest poprzez jej parowanie z aparatów szparkowych oraz z powierzchni liści. Zbyt duża utrata wody, przy jednoczesnym jej małym dostępie z gleby, może hamować rozwój rośliny. Z drugiej jednak strony zatrzymanie transpiracji osłabia dopływ składników odżywczych do wszystkich komórek roślinnych. Ruch wody w roślinie zależy od dużej ilości czynników, takich jak ilości dostępnej wody w glebie, warunków meteorologicznych oraz stadium wegetacji roślin.

 

Tagi:

Adam Radkowski
Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Iwona Radkowska
Instytut Zootechniki – PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej, Balice k/Krakowa

 

Proces zbioru i konserwowania runi łąkowej związany jest ze stratami składników pokarmowych, zwłaszcza wskutek oddychania podsuszonych roślin, uszkodzeń mechanicznych, wymywania składników pokarmowych przez deszcz oraz procesów fermentacji zachodzącej w czasie przechowywania.

 

 

Adam Radkowski
Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Iwona Radkowska
Instytut Zootechniki – PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej w Balicach k/Krakowa

 

Każdy trwały użytek zielony charakteryzuje się specyficznym składem botanicznym. Jest on uzależniony od rodzaju gleby, jej zasobności w składniki mineralne i próchnicę, dostępności wody, klimatu itp. Specyfika tych czynników determinuje skład roślin występujących w danym siedlisku. Ilość procentowego udziału poszczególnych gatunków decyduje o przeznaczeniu i sposobie użytkowania.

 

Jeszcze raz o subklinicznej kwasicy żwacza (SARA)

Paweł Górka
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Subkliniczna kwasica żwacza, czyli popularna SARA (z ang. Sub-Acute Ruminal Acidosis), to schorzenie metaboliczne, bardzo niepożądane w stadzie bydła mlecznego. Skutkuje ona ograniczeniem pobrania paszy, spadkiem wydajności mlecznej, niską zawartością tłuszczu w mleku i kulawizną krów.

 

 

K. Zielińska, K. Stecka, A. Fabiszewska, A. Miecznikowski
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa

 

Pasze jak ruń łąkowa, trawy, rośliny kukurydzy i sporządzone z nich kiszonki, które stanowią podstawową paszę dla bydła, są często skażone pleśniami toksynotwórczymi, w tym produkującymi ochratoksynę A (OTA). OTA została zakwalifikwana przez IARC (International Agency for Research on Cancer) do kategorii 2 B czynników kancerogennych, powodujących nowotwory u zwierząt i prawdopodobnie u ludzi.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.