Strefa Bydło

Hodowca Bydła 7-8/2016

Żywienie cieliczek a ekspresja genów warunkujących mammogenezę

Krzysztof Bilik, Barbara Niwińska

Instytut Zootechniki PIB,

Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

Wychów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieliczek hodowlanych wywiera decydujący wpływ na wyniki późniejszego użytkowania mlecznego krów. W pierwszych tygodniach życia cielęcia następuje bowiem intensywny wzrost tkanek i narządów, rozwijają się przedżołądki oraz kształtuje się odporność organizmu decydująca o przystosowaniu zwierzęcia do środowiska. Wybór oraz zastosowanie w praktyce hodowlanej właściwego systemu żywienia cieliczek ras mlecznych wywiera więc znaczący wpływ nie tylko na ich wzrost, ale także na rozwój tych narządów, które w wieku produkcyjnym mogą decydować o ich przyszłej wartości użytkowej.

Problem ketozy w stadach krów mlecznych

Marta Malkiewicz

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Ketoza jest najczęściej występującym zaburzeniem metabolicznym w stadach krów mlecznych. Choroba ta związana jest z ujemnym bilansem energetycznym, który występuje w okresie okołoporodowym i w pierwszych tygodniach laktacji. Wzrost zapotrzebowania na energię, związany z rozpoczęciem laktacji i jednocześnie słaby apetyt krów, przy niskiej wartości energetycznej dawek pokarmowych, powoduje intensywne uruchomienie rezerw energetycznych organizmu. W celu pokrycia niedoborów energetycznych w organizmie w pierwszej kolejności wykorzystywane są zapasy węglowodanów, po ich zużyciu następuje mobilizacja tłuszczu z tkanek ciała. Niedobór węglowodanów prowadzi do niepełnego spalania tłuszczów, a przez to do zwiększenia ilości ciał ketonowych we krwi tj.: powstawania kwasu beta-hydroksymasłowego (BHM), kwasu acetooctowego oraz acetonu.

Jakie powinno być wymię?

Jerzy Żółkowski,

SGGW Warszawa

 

Wymię powinno być funkcjonalne – co oznacza, że także i piękne. Co to znaczy piękne? Wiedzą o tym doskonale kobiety, które poświęcają wiele uwagi na pielęgnację swojego biustu, który ma zwracać uwagę mężczyzn.

Hodowcy z Holandii, Danii czy Niemczech wybierając jałówki do dalszej hodowli zwracają uwagę na oczy, nogi i wymię. Można by zapytać dlaczego oczy?

                Oczy u człowieka są odzwierciedleniem inteligencji, odbiciem duszy, zaś u krowy miernikiem przemiany materii – regulowanej układem hormonalnym (oko jest także ważne u koni sportowych).

                Nogi, gdyż krowa – tak na pastwisku jak i w oborze wolnostanowiskowej – musi codziennie przemierzać kilkanaście kilometrów. Zwierzę musi mieć możliwość swobodnego poruszania się. Musi chodzić z wdziękiem.

                Wymię musi być funkcjonalne, to znaczy takie, aby możliwe długo było sprawne i piękne. Jakie zatem powinno być zawieszenie wymienia? Powinno możliwie dużą powierzchnią przylegać do ciała, być dobrze „przywiązane”, to znaczy mieć silne wiązadło. Patrząc z tyłu na zwierzę, musi być wyraźnie zaznaczony podział na część prawą i lewą wymienia. Wymię powinno mieć równomiernie rozwinięte ćwiartki oraz strzyki. Ważne jest w miarę bliskie położenie strzyków obok siebie. Preferowane jest raczej bardziej „tylne”, tzw. sromowe zawieszenie wymienia, gdyż coraz częściej stosowany jest dój krów od tyłu. Równomierne rozmieszczenie strzyków ma duże znaczenie przy doju krów robotami.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Wykorzystanie genetyki i genomiki w doskonaleniu bydła, część I

Jolanta Oprządek

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN,, Jastrzębiec

 

Bydło mięsne

Mięso stanowi mieszaninę ponad kilkudziesięciu związków chemicznych, występujących w nim stale, ale w różnych ilościach. Skład chemiczny mięsa uzależniony jest od wielu czynników przyżyciowych – gatunku, wieku, płci, rasy, stopnia opasienia a także, z jakiej części tuszy pochodzi dany kawałek mięsa i stopnia zmian poubojowych.

Dokarmianie krów na pastwisku

Michał Boćkowski

 

W chowie bydła mlecznego coraz większy nacisk, oprócz aspektów czysto ekonomicznych, hodowcy kładą na dobrostan zwierząt. Jedną z kluczowych spraw w tym wypadku jest zapewnienie im dostępu do świeżej paszy i wody zgodnie z ich potrzebami. Pobieranie paszy w przypadku żywienia pastwiskowego jest swoistym powrotem do naturalnych warunków utrzymania zwierząt.

W żywieniu pastwiskowym wyróżnia się dwa główne systemy wypasu krów – wypas ciągły oraz wypas rotacyjny. W ramach tych systemów można stosować różne warianty w zależności od istniejących czynników w danym gospodarstwie. Najbardziej popularnym a także najbardziej efektywnym systemem wypasu krów jest tzw. system rotacyjny, który polega na systematycznym spasaniu runi z określonej części pastwiska.

                Wypas kwaterowy (nazywany także klasycznym), polega na podzieleniu pastwiska na kwatery (części) i kolejnym ich wypasaniu. System ten posiada wiele zalet, wśród których najważniejsze to zapewnienie zwierzętom potrzebnych ilości paszy o wysokiej wartości pokarmowej oraz stworzenie dobrych warunków do korzystnego odrastania runi. Poza tym taki sposób wypasania bydła stwarza możliwość terminowego nawożenia, użytkowania oraz pielęgnowania pastwiska. Liczba kwater może wahać się od 4 do 14 i ustalana jest na podstawie długości czasu potrzebnego roślinom do odrastania na pożądaną wysokość oraz liczby dni wypasu zwierząt na jednej kwaterze.

                Przy wypasie kwaterowym pastwisko należy ogrodzić, w tym celu hodowcy stosują różne materiały (drut kolczasty, drut gładki, naelektryzowane przewody tzw. „pastuch elektryczny”, żerdzie drewniane). Tańszą formą ogrodzenia, coraz częściej stosowaną, jest wykorzystywanie naturalnych elementów środowiska takich jak żywopłoty, drzewa lub ciągi wodne.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Dojarka przewodowa na pastwisku

Marek Gaworski

SGGW w Warszawie

 

Tegoroczny sezon wypasu jest już zaawansowany. Dla wielu gospodarstw sezon pastwiskowy jest zarazem okazją do stawienia czoła nowym wyzwaniom. Jednym z nich jest dój krów na pastwisku.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.