Strefa Bydło

Hodowca Bydła 7-8/2018

Oxytree - drzewo przyszłości do zagospodarowania

Janusz Lisowski, Dariusz Minakowski; Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

 

 

Oxytree – drzewo „tlenowe” wyhodowano na początku XXI wieku w Hiszpanii, na Uniwersytecie Castila-La-Mancha. Nowy klon mieszańca drzewa Paulownia (Clon in vitro 112) został uzyskany z dwóch odmian klonów Paulownia elongate i Paulownia fortunei. Jak podaje firma Oxytree Solutions Poland sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu, jako jedyny certyfikowany przedstawiciel i dystrybutor Oxytree Solutions w Polsce, w latach 2016/17 na terenie Polski rozprowadzono ponad 300 tys. sadzonek tej rośliny, co odpowiada obsadzeniu ponad 600 ha użytków rolnych. Nasuwa się pytanie, czy warto przeznaczać użytki rolne pod nasadzenie mało znanego drzewa?

Korekcja racic i ich prawidłowa pielęgnacja

Robert Szulc; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu
Urszula Kołosowska; Zakład Doświadczalny Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

 

Dobrostan zwierząt to pojęcie powszechnie używane w chowie zwierząt, lecz zapewnienie i utrzymanie go na odpowiednim poziomie to zadanie wymagające wysiłku ze strony hodowcy. Pielęgnacja zwierząt i dbanie o ich kondycję nie jest łatwe lecz konieczne. W poniższym artykule zaprezentowano zagadnienie związane z odpowiednią pielęgnacją racic i przeprowadzaniem zabiegu korekcji.

Zasadność wspierania finansowego ras zachowawczych

Anna Majewska; Instytut Zootechniki PIB, Zakład Hodowli Bydła

 

 

W 1992 r. w Rio de Janeiro na Konferencji Narodów Zjednoczonych pt. „Szczyt Ziemi”, podpisano Konwencję o Różnorodności Biologicznej, która wyznaczyła nowy trend w ochronie środowiska naturalnego. Polska ratyfikowała Konwencję w 1995 r., biorąc na siebie obowiązek ochrony różnorodności genetycznej zwierząt. Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr. 133 poz. 921 z późniejszymi zmianami) definiuje rasę zagrożoną jako populację zwierząt gospodarskich danej rasy, której niska lub malejąca liczebność stwarza zagrożenie jej wyginięciem. Art. 28. tej Ustawy mówi, że rasy zagrożone obejmuje się ochroną zasobów genetycznych polegającą na utrzymaniu żywych zwierząt gospodarskich lub gromadzeniu i przechowywaniu materiału biologicznego pochodzącego od tych zwierząt a ochrona jest prowadzona w sposób określony w programie ochrony zasobów genetycznych.

Termin zbioru kukurydzy - jeden z najważniejszych czynników decydujących o jakości i wartości pokarmowej kiszonki

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

 

Czy każda partia kiszonki z kukurydzy jest rzeczywiście najlepszą paszą dla bydła? Odpowiedź na to pytanie brzmi jednoznacznie – NIE! Wartość pokarmowa i jakość kiszonki z kukurydzy bowiem zależy od wielu czynników. Jej produkcja składa się z wielu etapów, z których każdy w istotny sposób wpływa na jakość uzyskanej paszy.

Jak wybrać dobre źródło mikroelementów dla Twojego stada?

Renata Olejniczak, dr Beata Skiba; Trouw Nutrition Polska

 

 

Mikroflora żwacza jest integralną częścią procesów trawiennych włókna pasz objętościowych. Zapewniają one zaopatrzenie zwierzęcia w lotne kwasy tłuszczowe, białko bakteryjne itp., jako niezbędne składniki pokarmowe dla zapewnienia dobrej produkcyjności i zdrowotności krów. Równie niezbędne w żywieniu bydła jest odpowiednie do potrzeb zaopatrzenie ich w mikroelementy. Dlaczego? Ponieważ nie mamy gwarancji, że pasza objętościowa wnosi poziomy wymagane przez zwierzę na różnych etapach produkcji.

Przyszłość chowu zwierząt gospodarskich

Jerzy Żółkowski

 

 

Obowiązkiem pracownika naukowego jest próba określenia trendów w hodowli i chowie zwierząt. Zdaję sobie sprawę, że ten artykuł może wywołać ostrą polemikę, ale właśnie z tego względu „ten kij w mrowisko”. 

Nowoczesny odchów jałowic

Jan Szarek, Lech Nawrocki; Emerytowany prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Emerytowany prof.Uniwersytetu Przyrodniczego w Opolu

 

 

Odchów jałowic zaczyna się w wieku 6 miesięcy w specjalnych wychowalniach, lub w przypadku buhajków w bukaciarniach. Zazwyczaj stosowana jest identyczna organizacja chowu, jak w cielętnikach.

Zakup nasienia młodych buhajów z oszacowaną wartością hodowlaną dzięki selekcji genomowej

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu

 

 

Zakup nasienia jest jedną z kluczowych decyzji przed jaką stają hodowcy bydła mlecznego. W Polsce nasienie młodych buhajów ocenionych na podstawie genomu dostępne jest w sprzedaży od 2014 roku, a jego udział w całości nasienia, które trafia po dachy polskich obór systematycznie rośnie. Na zachodzie Europy, w krajach takich jak Francja, Dania, Niemcy, gdzie jest ono dostępne nieco dłużej stanowi obecnie ponad 75% użytkowanego przez hodowców materiału genetycznego. 

Wpływ stresu cieplnego na produkcyjność i zdrowotność krów

Maciej Adamski; UP Wrocław

 

 

Stres cieplny (SC) stał się jednym z ważnych problemów w użytkowaniu krów, z którym zmierzają się producenci mleka nie tylko w naszym kraju. Tendencja tworzenia stad produkcyjnych ze znaczną liczbą krów intensywnie użytkowanych sprzyja zwielokrotnieniu negatywnego oddziaływania SC. W cyklu produkcyjnym około 10% zmienności przypisuje się działaniu rasy bydła mlecznego i regionu świata. Rasy mięsne są mniej wrażliwe na duże rozpiętości temperatur panujące w różnych porach roku. 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.