Strefa Drób

Hodowca Drobiu 4/2017

Meandrami historii ku nowoczesności

Piotr Lisiecki

 


Kiedy w 1986 roku w mieście Lohne powstawała firma Biochem, ta część Niemiec pozostawała, przynajmniej pod teoretyczną okupacją mocarstw zachodnich. Kawałeczek na północ od Lohne stacjonowały wojska brytyjskie. W tym samym czasie w Polsce rozlokowane były wojska sowieckie. A kiedy w 2004 roku powstawała spółka-córka Biochem Polska, oba państwa (Niemcy i Polska) łączyły się w ramach Unii Europejskiej. Gigantyczne zmiany za życia jednej generacji.

Charakterystyka kuropatwy szarej (Perdix perdix) jako ptaka łownego biologia i hodowla w warunkach wolierowych

Marcin Różewicz, Krystyna Jakubowska; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce

 

 
Kuropatwa szara (Perdix perdix) była dawniej bardzo licznym i pospolicie występującym gatunkiem kuraka polnego. Odpowiednie warunki do rozwoju populacji i utrzymania jej znacznej liczebności związane były z prowadzonym przez człowieka ekstensywnym gospodarowaniem i ze zróżnicowaną strukturą roślin uprawnych. Duża liczebność populacji sprawiała, że ptak ten traktowany był jako zwierzyna łowna. Pozyskane tuszki, pochodzące z polowań, były cenione i łatwo dostępne. 

Niekonwencjonalne metody utrwalania mięsa drobiowego

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 


Metody utrwalania żywności stanowią nieustanie modyfikowaną gałąź technologii. Na szczególna uwagę zasługują metody fizyczne oparte na zastosowaniu szerokiego spektrum promieniowania elektromagnetycznego lub zastosowania prądu elektrycznego. Większość proponowanych metod znajduje się w fazie testowania, natomiast uzyskane wyniki stanowią obiecującą bazę.

Wzrost osobniczy kacząt krzyżówki (Anas platyrhynchos L.) utrzymywanych w chowie fermowym

Daria Murawska; UWM Olsztyn

 


Naturalny obszar występowania krzyżówki (Anas platyrhynchos L.) obejmuje Europę i Azję oraz Amerykę Północną. Krzyżówka jest najbardziej dostępnym gatunkiem łownym ptactwa wodnego na tym obszarze. Obecnie występuje licznie również w rejonie Australii i Nowej Zelandii, gdzie została introdukowana, przy czym nie było to efektem celowego działania człowieka. Od drugiej połowy XX. wieku, w wielu rejonach półkuli północnej, odnotowano spadek liczebności ptactwa wodnego. Negatywne zmiany stwierdzono zarówno w krajach europejskich, jak również w Ameryce Północnej. Główne przyczyny spadku populacji kaczki krzyżówki, to wystąpienie chorób o charakterze masowym oraz rolnicza działalność człowieka, szczególnie zmiany użytkowania gruntów wokół zbiorników wodnych i związana z tym degradacja siedlisk lęgowych. Wykazano silny związek zasobności żerowisk w rejonach bytowania krzyżówki w okresie reprodukcyjnym, z liczebnością populacji oraz przeżywalnością piskląt.

Wpływ temperatury odchowu na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów

Alina Rachwał; Poznań

 


W pomieszczeniach przeznaczonych do chowu ptaków powinno się zapewnić optymalne warunki rozwoju i produkcji odpowiednio do ich wymagań.

Sucha dezynfekcja metodą na poprawę jakości podłoża w kurniku i wzrost opłacalności produkcji

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 


Jakość podłoża, na którym utrzymywany jest drób ma bezpośrednie przełożenie na jego zdrowie, produkcyjność oraz bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów drobiowych. Optymalna jakość podłoża jest rezultatem współdziałania czynników biologicznych (tj. obecność bakterii produkujących amoniak), ale także chemicznych (np. pH podłoża, zawartość wody) i fizycznych (np. kruchość podłoża). Obecność dużej liczby ptaków, nieszczelne poidła, niesprawne systemy wentylacyjne, czy też ściółka złej jakości, to elementy stanowiące o pogorszeniu parametrów podłoża w kurniku. Wynikiem ich działania jest wzrost wilgoci, nadmierna emisja szkodliwych gazów oraz namnażanie się patogennych drobnoustrojów. Rozwiązaniem problemów ze słabą jakością podłoża w kurniku może być zastosowanie suchej dezynfekcji, zabiegu, który – co warte podkreślenia – można wykonywać w obecności zwierząt.

Olejek z lawendy lekarskiej

Katarzyna Jankowska PAN Olsztyn

 


Lawenda (łac. Lavandula) jest popularnym ziołem występującym w Europie Południowej, pochodzi z Francji oraz z obszarów zachodnich Morza Śródziemnego. Jest ona symbolem francuskiej Prowansji. Popularna i powszechnie uprawiana w Chorwacji, głównie na wyspie Hvar. Uprawiana jest w wielu państwach na świecie, również w południowej oraz zachodniej części Stanów Zjednoczonych. 

Genetycznie modyfikowane rośliny w produkcji drobiarskiej

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 


Współczesna gospodarka związana jest z dynamicznym rozwojem badań naukowych. Inżynieria genetyczna stanowi jedno z narzędzi służącemu temu rozwojowi. Celem opracowanych technologii jest zwiększenie dziedzicznego potencjału organizmów. W organizmach zmodyfikowanych genetycznie własny genom zostaje zmieniony, by pozyskać korzystniejsze wartości cech. Wynikiem postępu technologicznego są produkty zmodyfikowane genetycznie mające usprawnić sektor rolno-spożywczy. Niektórzy naukowcy w transgenicznych roślinach i zwierzętach widzą nadzieję na racjonalne rozwiązanie podaży pokarmu dla nieustannie rosnącej liczby ludności.

Korzyści ze stosowania owadów w żywieniu drobiu

Maciej Kucharski; Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Warszawie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w WarszawieIstotnym czynnikiem wpływającym na produkcyjność zwierząt jest właściwe żywienie. Prawidłowo zbilansowana dawka pokarmowa zapewnia podaż wszystkich niezbędnych składników pokarmowych dla zwierzęcia. W skład dawki żywieniowej poza tłuszczami, witaminami, składnikami mineralnymi wchodzi białko. Różne gatunki zwierząt, w zależności od stopnia rozwoju i produkcyjności wymagają różnego udziału białka w codziennej dawce pokarmowej.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.