Strefa Drób

Hodowca Drobiu 11/2018

Deratyzacja i zabezpieczenie ferm przed szkodnikami

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

 

Odwiecznym problemem na fermach drobiu jest obecność owadów oraz gryzoni, które stanowią szczególne źródło patogenów. Efektywność hodowli drobiu opiera się głównie na obniżeniu kosztów produkcji, związanych ze zmniejszeniem liczby strat spowodowanych przede wszystkim upadkami. Pomimo stosowania różnych działań mających na celu utrzymanie właściwych warunków zoohigienicznych w obiektach inwentarskich oraz programów osłony farmakologicznej na fermach obserwuje się niejednokrotnie obecność szkodników, głównie gryzoni określanych jako szkodniki sanitarne. 

Wpływ programu inkubacji na wylęgowość i produkcyjność kurcząt brojerów

Alina Rachwał; Poznań

 

 

Wyniki wylęgu, jakość piskląt i produkcyjność kurcząt brojlerów zależą w dużej mierze od postępowania z jajami wylęgowymi na fermie, od transportu, a następnie od warunków inkubacji. Rozwój embrionalny ptaków w znacznym stopniu uwarunkowany jest warunkami środowiskowymi. Najważniejszymi czynnikami są: temperatura i wilgotność względna powietrza. Zarodek rozwija się prawidłowo przy 37,2-38,3°C, a optymalną jest temperatura 37,8°C. Zakres odpowiedniej wilgotności jest dużo szerszy: od 40 do 80%. W poszczególnych stadiach inkubacji zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska wilgotność hamuje rozwój embrionów. Przemiany zachodzące w organizmie zarodków podczas lęgu są nieodwracalne i rzutują na wyniki produkcyjne ptaków do końca ich życia.

Wady mięsa drobiowego

Bartosz Korytkowski

 

 

Pojawiające się częstokroć wady mięsa drobiowego przyczyniają się do pogorszenia jakości tuszek drobiowych i tym samym wyniku ekonomicznego producentów drobiu. Sprawia to, że tematyka dotycząca ww. problemów staje się coraz bardziej aktualna a prace badawcze starają się dowieść przyczyn powstawania i zapobiegania każdej z nich.

Wpływ długoterminowych czynników przyżyciowych na jakość sensoryczną mięsa

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Mięso drobiowe cieszy się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Fakt ten wpływa na wzrost globalnej produkcji mięsa drobiowego. Rosnące zainteresowanie jest również związane z wartością odżywczą oraz dietetyczną surowca. Ponadto koszty produkcji nie należą do wysokich, a powstałe produkty charakteryzują się atrakcyjnymi cenami. Dynamiczny rozwój związany ze wzrastającym popytem skłania hodowców i producentów do nieustannej poprawy jakości mięsa.

Mykoplazmoza kur nieśnych

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

 

Choroby bakteryjne kur nieśnych występują u ptaków z chowu przydomowego i fermowego. Stanowią one źródło ogromnych strat ekonomicznych. Są zaraźliwe, a ich rozprzestrzenianie jest tym szybsze im większa jest obsada zwierząt. Sprzyja temu również stres oraz nieodpowiednie warunki środowiskowe w kurniku. Choroby bakteryjne to również problem hodowców, którzy zbyt rzadko usuwają starą ściółkę. W przypadku tego rodzaju schorzeń dochodzi do spadku nieśności oraz zwiększonej śmiertelności w stadzie.

Występowanie inwazyjnej kokcydiozy w stadach brojlerów kurzych

Bogumiła Kowalska, Dorota Witkowska; Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 

Kokcydioza (Cocccidiosis) to poważna choroba pasożytnicza drobiu wywoływana przez pierwotniaki – kokcydia (Eimeria), które charakteryzują się bardzo wysoką zdolnością rozrodczą. Wiedza hodowców drobiu o przyczynach tej choroby, jak również znajomość profilaktyki i zasad jej zwalczania są niezbędne, gdyż charakteryzuje się ona wysoką zaraźliwością i śmiertelnością ptaków, w związku z czym na wielkotowarowych fermach drobiu może być przyczyną dotkliwych strat ekonomicznych.

Nutrigenomika w żywieniu drobiu

Prof. dr hab. Stanisław Wężyk, Dr inż. Ryszard Gilewski; AVICONS

 

 

Ta interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje genetykę, molekularne żywienie, molekularną biologię, farmakogenomikę, molekularną medycynę i bioinformatykę. Jej wdrożeniowy charakter uzależniony jest głównie od rozwoju bioinformatycznych narzędzi umożliwiających analizę i prezentację licznych powiązanych ze sobą biologicznych danych uzyskiwanych w wyniku prowadzonych prac badawczych. Narzędzia te wykorzystywane są do identyfikacji nowych genów, białek, badania mechanizmu choroby, a także interakcji gen x składnik pożywienia (Iwon i in. 2015). 

Badanie mikotoksyn w pszenicy

Radka Borutova; Manager do spraw Rozwoju Rynku w NutriAd International

 

 

Mykotoksyny to metabolity wtórne grzybów, które bardzo często są powodem poważnych chorób jak również śmierci ludzi oraz zwierząt. Ze względu na ich aktywność farmakologiczną, niektóre mykotoksyny lub pochodne mykotoksyn znalazły zastosowanie jako antybiotyki, stymulatory wzrostu oraz różne rodzaje leków; jeszcze inne znalazły zastosowanie jak chemiczne środki bojowe (Bennett and Klich 2003).

Biotransformacja bilogiczna metodą walki z mikotoksynami

Jakub Biesek; Katedra Hodowli Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

 

 

Wtórne produkty przemiany materii grzybów pleśniowych (mikotoksyny) mają toksyczne działanie. Atakują one plony roślinne, a następnie organizmy żywione tymi produktami – ptaki. Mikotoksyny występują niemal wszędzie. Ich eliminacja jest ciężkim zadaniem. Istnieje wiele metod mających na celu zahamowanie lub całkowitą redukcję grzybów oraz mikotoksyn. Jedną z alternatywnych metod jest biotransformacja mikotoksyn.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.