Strefa Trzoda

Podwyższenie poziomu higieny na fermach przy zastosowaniu preparatów: INCIPROP WET, INCIPROP FARM, INCIMAXX DES, jako czynnika minimalizującego zagrożenie chorobami

Katarzyna Jankowska
IRZ i BŻ PAN Olsztyn

 

Główną przyczyną chorób zwierząt hodowlanych, jest obecność patogenów (bakterii, wirusów, pasożytów i pierwotniaków) w środowisku ich bytowania. Zmiana warunków zoohigienicznych (m.in. temperatura, podwyższenie poziomu stężenia szkodliwych gazów – awaria systemu wentylacyjnego, zmiana obsady zwierząt na powierzchni przeznaczonej do użytkowania oraz zmiana paszy i zanieczyszczona woda) powoduje, iż organizm zwierzęcia staje się mniej odporny na działanie drobnoustrojów obecnych w pomieszczeniu. Warunki sprzyjają namnażaniu się w szybkim tempie mikroflory patogennej, a zachwianie równowagi w układzie immunologicznym powodujące osłabienie organizmu, umożliwia wtargnięcie mikrobów chorobotwórczych.

 

 

Z uwagi na czyhające zagrożenie mikrobiologiczne w budynkach dla zwierząt (głównie w ściółce, paszy i powietrzu), hodowca zobowiązany jest do szybkiego i skutecznego działania, zmierzającego do zapobiegania namnożenia się drobnoustrojów w środowisku zwierząt. Najbardziej niebezpieczne i najczęściej występujące drobnoustroje to wirusy (wywołujące takie choroby jak: klasyczny i afrykański pomór świń, choroba Aujeszkyego, zespół rozrodczo-oddechowy, zespół skórno-nerkowy, grypa), które jako pierwsze przełamują barierę organizmu, ułatwiając drogę wnikania bakteriom, obniżając tym samym odporność ogólną, co prowadzi do łatwych zakażeń przez inne drobnoustroje np. E. coli (kolibakterioza-zatrucie organizmu toksynami – zapalenia przewodu pokarmowego, posocznica, kolibakterioza układu oddechowego). Zakażenie E. coli towarzyszy chorobom górnych dróg oddechowych, szczególnie na tle wirusowym, a także bakteryjnym (mykoplazmoza, salmonelloza – zakażenie przewodu pokarmowego, biegunka). Pośród patogenów często pojawiających się na fermach można wyróżnić:
■    Escherichia coli,
■    Brachyspina hyodysenteriae,
■    Mycoplasma pneumonia,
■    Mycoplasma suis,
■    Pasteurella multociola,
■    Bordetella bronchiseptico,
■    Streptococcus seiis,
■    Actino bacillus pleuropneumoniae,
■    Salmonelle,
■    Clostridium per fringens.

Na fermach mogą pojawiać się również grzyby wywołujące choroby, w przebiegu których stwierdza się zmiany na skórze: mikrosporoza, trichofytoza, kandydiaza.

 


Źródłem patogenów może być nie tylko brak higieny w budynkach, pasza oraz zanieczyszczona woda. W transmisji drobnoustrojów mogą uczestniczyć także pracownicy fermy, gryzonie, owady, ptaki wolno żyjące, środki transportu jak również użytkowany sprzęt.
Liczba oraz aktywność drobnoustrojów znajdujących się w pomieszczeniach ze zwierzętami w dużym stopniu zależy od temperatury i wilgotności powietrza, sprawności wentylacji oraz jakości i właściwości fizykochemicznych ściółki, a także od długości cyklu produkcyjnego. Badania przeprowadzone na całym świecie wskazują wyraźnie, że mimo szczepień w ramach różnych programów osłony farmakologicznej, choroby wywoływane przez wirusy i bakterie, stanowią główną przyczynę upadków zwierząt, co pociąga za sobą duże straty ekonomiczne. Nie można więc nie doceniać znaczenia wszelkich działań mających na celu utrzymanie właściwych warunków zoohigienicznych w obiektach inwentarskich. Należy zadbać o higienę obiektu, szczególnie w momencie rozpoczęcia prac przygotowujących pomieszczenie do kolejnego cyklu produkcyjnego. Pierwszym etapem w pracach przygotowawczych do nowego zasiedlenia po wywiezieniu świń z terenu fermy jest dezynsekcja, prowadząca do ograniczenia liczebności insektów oraz deratyzacja, ale wykonana jeszcze przed usunięciem zanieczyszczonej ściółki i sprzątaniem chlewni. Następnie, w czasie nie przekraczającym 48 godzin od wywozu zwierząt, mechanicznie usuwa się wszelkie zanieczyszczenia. Po wykonaniu prac porządkowych należy przejść do najważniejszego etapu, jaki stanowi mycie (dokładne umycie wszystkich powierzchni jest najważniejszą czynnością mającą wpływ na efektywność odkażania), a następnie dezynfekcja. Jeżeli zostaną zachowane wszelkie zasady zgodne ze sposobem użycia oraz dozowaniem środków, efekty będą na pewno widoczne podczas trwania kolejnego cyklu. Ze względu na zagrożenia epidemiologiczne, podejmowanie prób ograniczania, a nawet eliminacji szczepów drobnoustrojów ze środowiska zwierząt jest bardzo ważne i niezbędne dla prawidłowego przebiegu produkcji.
Produktami, które zostały dokładnie przetestowane pod kątem skuteczności zmywania zanieczyszczeń oraz dezynfekcji powierzchni oczyszczonych w obiektach inwentarskich są preparaty INCIPROP WET, INCIPROP FARM, INCIMAXX DES. Ich skład został opracowany w taki sposób, by zapewnić hodowcy jak największą efektywność, przy jak najmniejszym stężeniu roboczym. Dlatego wskazane objętości preparatów o szerokim spektrum działania na wszystkich możliwych, nawet trudno dostępnych powierzchniach (także na maszynach rolniczych, korytach), proponowane przez firmę ECOLAB są bardzo wydajne. Doskonale zmiękczają trudno usuwalne osady, także obornik z zanieczyszczonych powierzchni (podłogi i ściany) w budynkach inwentarskich. Zapewniają skuteczność ochrony pomieszczeń przed rozwojem mikroflory patogennej, powodującej niekiedy znaczny % upadków zwierząt, wpływając tym samym na obniżenie efektu ekonomicznego po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Wymienione preparaty wykazują największą skuteczność w momencie stosowania ich w zestawie, bowiem każdy z nich spełnia inną rolę i jest jakby podłożem dla kolejnego preparatu. Dezynfekcja budynków musi zostać poprzedzona myciem wstępnym. Tutaj mamy do dyspozycji preparat INCIPROP WET. Następna czynność to mycie zasadnicze preparatem INCIPROP FARM. INCIMAXX DES jest z kolei właściwym środkiem dezynfekującym, który należy zastosować zgodnie z zaleceniami producenta.


Na podstawie licznych zabiegów dezynfekcyjnych przeprowadzonych na fermach między innymi na Fermie drobiu w Kołdunach, przy zastosowaniu preparatów Firmy ECOLAB (INCIPROP WET, INCIPROP FARM, INCIMAXX DES), wykazano ich skuteczność w walce z mikroflorą patogenną w pomieszczeniach dla ptaków, po dokonaniu analizy próbek pobranych z powierzchni oczyszczonej. Próbki do badań pobrano za zgodą właściciela fermy w dwóch powtórzeniach (próbka Nr 1, 2) z powierzchni 500 cm² (5 x 100) ścian i podłogi kurnika wg PN-ISO 18593:2005 – wymaz z użyciem wymazówek (zleceniodawca ECOLAB, wykonawca: Laboratorium SGS Polska/SGS Poland Laboratory Pracownia Analiz Żywności (PAZ)/Ford Analyses Laboratory w Ożarowie Mazowieckim). Analizy pobranych próbek dokonano w odstępie czasu metodą stosowaną w Laboratorium. Uzyskane wyniki zebrano w tabeli 1.
Przedstawione wyniki mogą świadczyć o skuteczności mycia i dezynfekcji z zastosowaniem na fermie w/w preparatów. Dla hodowcy czystość bowiem stanowi podstawę dobrego stanu hodowli. Najważniejsza jest profilaktyka, która pomoże w uzyskaniu zakładanych przez hodowcę rezultatów.


Uwaga!


Podczas wykonywania procedur mycia i dezynfekcji, szczególnie w przypadku stosowania systemów wysokociśnieniowych, może pojawić się aerozol. Wytworzone aerozole składają się z drobnej mgiełki wody i produktu. Należy unikać inhalacji tego aerozolu.

Najlepszy efekt dezynfekcyjny podczas czyszczenia kurnika hodowca uzyskuje w momencie stosowania wszystkich wymienionych środków, we wskazanej przez producenta kolejności, charakteryzujących się niezwykłą niezawodnością. ■

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.