Strefa Trzoda

Hodowca Trzody Chlewnej 9-10/2017

Tech PORC Maj-Czerwiec 2017

Philippe Caldier


Francja - Rozwój sektora hodowli trzodychlewnej we Francji od 2008 roku

W latach 2010-2015 liczba ubojów trzody chlewnej we Francji spadła o 6%. Obniżka ta nastąpiła po dziesięciu latach względnej stabilności, po wysokim wzroście w latach 90. (tab. 1). W istocie, od 1990 do 2000 roku liczba utrzymywanych loch we Francji wzrosła o 17%, a ubojów o 27%, jednakże wprowadzone środki ochrony środowiska (dyrektywa azotanowa), powstrzymały ten wzrost. Christine Roguet z IFIP przeanalizowała dane z różnych źródeł (statystyki Ministerstwa Rolnictwa oraz 20 ankiet pozyskanych od dyrektorów grup producentów świń), by ocenić w jakim stopniu ograniczenia prawne i ekonomiczne wpłynęły na produkcję trzody chlewnej od 2008 roku. W latach 1988-2013 liczba oraz średnia wielkość gospodarstw utrzymujących ponad 100 świń wzrastała liniowo.

Groźna grypa świń

Karol Kotowski; Kępno


Z dostępnych źródeł wynika, że choroba została stwierdzona i opisana po raz pierwszy w USA i w takiej samej postaci występuje tam aktualnie. Dowodem tego mogą być obrady Zjazdu Amerykańskiego Stowarzyszenia Specjalistów Chorób Świń w 2016 r. w Nowym Orleanie. W Zjedzie tym uczestniczyło około 1200 lekarzy weterynarii z USA i kilkudziesięciu lekarzy weterynarii z rolniczo wysokorozwiniętych krajów świata, w tym kilku lekarzy z Polski. 

Skutecznie ograniczaj populację gryzoni

Rodian Pawłowski; Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM Olsztyn


Gryzonie wg systematyki biologicznej to rząd ok. 40 różnych gatunków ssaków. Głównymi przedstawicielami gryzoni, przyczyniającymi się do prowadzenia działań ograniczających ich populacje w siedliskach ludzi i zwierząt są myszy oraz szczury. W chowie zwierząt gospodarskich ograniczanie populacji gryzoni jest zagadnieniem istotnym zarówno ze względów bioasekuracyjnych, jak i ekonomicznych.

Bioasekuracja na fermach świń w Europie

PROHEALTH


Środki bioasekuracji mają ogromne znaczne w zapobieganiu lub ograniczeniu ryzyka zakażenia zwierząt przez patogeny. Bioasekuracja jest pojęciem używanym do opisywania zasad zarządzania mających na celu zapobieganie wprowadzeniu patogenów do gospodarstwa (bioasekuracja zewnętrzna) lub przenoszeniu patogenów w obrębie gospodarstwa (bioasekuracja wewnętrzna).

Technologie ogrzewania w chlewni

Robert Szulc; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu


Na łamach prasy rolniczej często porusza się zagadnienia związane z utrzymywaniem zwierząt. Dotyczy to odpowiedniej paszy, mikroklimatu czy też samych budynków inwentarskich i ich wyposażenia. Ciągły postęp techniczny i nowe technologie pozwalają na modyfikacje chowu zwierząt inwentarskich oraz ułatwienie i tak trudnej pracy przy produkcji zwierzęcej. Dotyczy to także ogrzewania pomieszczeń dla świń.

Możliwości wykorzystania krajowych ras wbp i pbz w produkcji wieprzowiny wysokiej jakości

Marek Babicz, Sylwia Paprocka; Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieSpośród różnych gatunków mięsa spożywanych przez konsumentów w Polsce największym udziałem charakteryzuje się wieprzowina. Wynika to przede wszystkim z tradycji i uwarunkowań kulturowych, ale również z dostępności i ceny – stosunkowo niskiej w odniesieniu do wartości odżywczej i kulinarnej. Jednocześnie w naszym kraju rośnie świadomość patriotyzmu konsumenckiego, co powoduje, że liczni klienci poszukują wieprzowiny „identyfikowalnej” wyprodukowanej z krajowych ras świń.

Skuteczny odchów prosiąt

Robert Szulc; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w PoznaniuTrzoda chlewna jest niezwykle wrażliwym gatunkiem zwierząt, bardzo szybko reagującym na wszelkie niekorzystne zmiany w swym otoczeniu. A okres proszenia i pierwsze tygodnie życia prosiąt tym bardziej powinien charakteryzować się zapewnieniem im najkorzystniejszych warunków bytowania. Poniższy artykuł ma na celu przybliżyć hodowcom podstawowe zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem do odchowu prosiąt w tym szczególnym okresie i wskazać jak uniknąć błędów hodowlanych.

Wpływ systemu utrzymania na zdrowotność świń

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczySystem utrzymania świń odgrywa, obok czynników genetycznych i żywieniowych, istotną rolę w kształtowaniu wysokiej produkcyjności i dobrego zdrowia zwierząt gospodarskich. Spośród czynników decydujących o wyborze systemu utrzymania świń najistotniejsze znaczenie mają: rachunek ekonomiczny, przywiązanie do tradycyjnych systemów chowu, powierzchnia użytków rolnych i jakość gleb oraz związane z tym możliwości składowania i zagospodarowywania odchodów, dostępność materiałów ściołowych, skala i cykl produkcji oraz w przypadku istniejących już budynków ich konstrukcja. Warto zaznaczyć, że współczesną produkcję trzody chlewnej cechuje intensyfikacja i specjalizacja produkcji. Te dwa czynniki prowadzą do wzrostu wydajności pracy, wzrostu wydajności zwierząt, a przez to przyczyniają się do wyższej efektywności ekonomicznej produkcji. Z drugiej strony powodują poważne problemy ekologiczne, a także problemy związane z dobrostanem zwierząt. Do porównania przydatności różnych systemów chowu stosowane są najczęściej kryteria produkcyjne (wielkość przyrostów masy ciała, pobranie i wykorzystanie paszy, zdrowotność zwierząt) oraz behawioralne, gdyż sposób zachowania zwierząt jest podstawową informacją o ich reakcji na bodźce płynące z otoczenia. Kryteria behawioralnie bezapelacyjnie związane są ze zdrowotnością zwierząt, która zostaje pod ogromnym wpływem warunków panujących w poszczególnych systemach utrzymania.

Materiał genetyczny do rozrodu i tuczu

Wanda Milewska; UWM w OlsztynieWśród czynników decydujących zarówno o efektach hodowli, jak też tuczu świń na pierwszym miejscu wymienia się dobór odpowiednich zwierząt pod względem genetycznym. Od końca 1997 roku kwalifikowane są do hodowli, oprócz loszek i knurków czysto rasowych, także mieszańce dwurasowe (F1). Ważne jednak jest to, by loszki pochodziły z krzyżowania ras matczynych a knurki z krzyżowania ras ojcowskich. Można wówczas oczekiwać wystąpienia efektu heterozji.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.