Strefa Indyk

Indyk Polski 47 (2/2014)

Energooszczędność w budynkach do hodowli drobiu

    Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli drobiu stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych. Efekt ekonomiczny liczy się nie tylko w momencie projektowania oraz realizacji inwestycji, lecz przede wszystkim podczas użytkowania obiektów. Dlatego wybór technologii budowy podejmowany jest coraz częściej w oparciu o przyszłe oszczędności związane z zużyciem energii oraz trwałością i konserwacją budynku.

Integracyjnie z producentami indyka rzeźnego

Cezary Jankowski; Cedrob PaszeProducenci indyka rzeźnego z Lubelszczyzny są już od wielu lat odbiorcami naszych pasz. Dobre relacje, regularna współpraca oraz zaangażowanie powoduje, że tamtejsze środowisko hodowców współtworzy integracyjną część codziennej produkcji w Cedrob Pasze. Zorganizowane przez nas spotkanie w Zajeździe Wincentów było doskonałą okazją do zacieśniania więzi oraz miało być podziękowaniem dla naszych Klientów.

Jak sobie radzić ze stresem cieplnym?

Lek. wet. Albert NakielskiZbliżający się okres wysokich temperatur wpływa niekorzystnie na warunki panujące w obiektach inwentarskich. W tym czasie dochodzi najczęściej do zaburzeń wymiany ciepła z organizmów ptaków. Pojawiają się wówczas zwiększone upadki obniżające zysk hodowcy. Lepiej zapobiegać niż tracić!

11. kwietnia 2014 roku w Hotelu Park w Olsztynie miały miejsce uroczystości jubileuszowe dostojnych Profesorów Andrzeja Farugi oraz Romana Bochny. Z inicjatywą organizacji Jubileuszu 80-lecia urodzin obydwu Profesorów wystąpili prof. dr hab. Jan Jankowski, kierownik Katedry Drobiarstwa UWM w Olsztynie oraz prof. dr hab. Danuta Michalik, kierownik Katedry Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa UWM w Olsztynie. Obaj dostojni Jubilaci od początku swojej kariery zawodowej związani byli z olsztyńską Alma Mater Cortoviensis, przyczyniając się walnie do umocnienia i rozwoju olsztyńskiej uczelni, aktualnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tagi:

Genetyczne podstawy hodowli indyków

Oliwia Duszyńska-Stolarska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Genetyczne doskonalenie zwierząt gospodarskich jest związane z reguły z maksymalizacją efektów ekonomicznych. U drobiu uwzględnia się przede wszystkim cechy produkcyjne, które stanowią podstawę selekcji stada. Praca hodowlana powinna być prowadzona w stabilnych warunkach środowiska. Niezwykle istotne w pracy hodowlanej jest stado o znacznej liczebności. Praca hodowlana stanowi nowoczesne narzędzie w ręku hodowcy. Poprawa wartości cech użytkowych technikami genetyki jest świadomym zabiegiem mającym na celu zmianę frekwencji genów zmierzającą w pożądanym kierunku.

Konsekwencje zakażenia indyków adenowirusem typu II

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin

Adenowirusy są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Zakażenia z ich udziałem dotykają ludzi, pozostałe gatunki ssaków, a także ptaki. Grupę adenowirusów dzieli się na trzy podgrupy: I, II i III. Krwotoczne zapalenie jelit u indyków (HEV) wywołują adenowirusy typu II. Chorobę po raz pierwszy zidentyfikowano w USA. Natomiast w Polsce pierwsze przypadki HEV opisano w latach 80-tych poprzedniego stulecia.
Pomimo że od tego czasu minęło około dwadzieścia lat, badania wskazują na znaczne rozprzestrzenienie zakażeń wirusem krwotocznego zapalenia jelit w Polsce, jak i na świecie.

Kanibalizm wśród indyków

Bartosz Korytkowski, Bydgoszcz

Kanibalizm może przyjmować różne stadia, które uzależnione są od gatunku drobiu, wieku ptaków i wielu innych czynników. W produkcji drobiarskiej terminem tym określa się wzajemne okaleczanie się ptaków, wyszarpywanie i wyjadanie tkanek. Kanibalizm uznawany jest za jednostkę chorobową, przez innych jako nawyk.


Uzyskanie oczekiwanych efektów produkcyjnych i utrzymanie dobrej zdrowotności indyków jest możliwe tylko przy stałym monitoringu stada. Codziennie winniśmy przeglądać stado oraz kontrolować spożycie paszy i wody. Indyki kalekie i wyraźnie odstające od stada należy brakować i jak najszybciej przeznaczać na ubój. Warunkiem efektywnego odchowu jest bowiem regularna i systematyczna obserwacja ptaków. Kanibalizm może być powodem trwałych strat ekonomicznych w wielkotowarowej produkcji drobiarskiej. Nawyk ten może występować u wszystkich gatunków drobiu jednakże najczęściej obserwowany bywa u kur i indyków. Najczęściej zjawisko to dotyczy osobników młodych w okresie wychowu, rzadziej ptaków dorosłych. Etiologia tego patologicznego stanu jest wieloczynnikowa. W praktyce przyczyny prowadzące do jego wystąpienia są bardzo trudne do jednoznacznego ustalenia

Zmiany związane z pozwoleniami zintegrowanymi dla hodowli i chowu drobiu

Agnieszka Wiecka


Znany już od wielu lat w Polsce system pozwoleń zintegrowanych, który Unia Europejska wprowadziła Dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) został zmieniony Dyrektywą IED o emisjach przemysłowych. Celem modyfikacji jest jeszcze lepsza ochrona środowiska, co niestety może mieć negatywne skutki ekonomiczne i gospodarcze dla przedsiębiorców.


Dzięki systemowi pozwoleń zintegrowanych duże ośrodki przemysłowe mogą uzyskać jedno pozwolenie na emisję gazów, pyłów, hałasu, wytwarzanie odpadów i ścieków oraz pobór wody; zamiast kilku pozwoleń sektorowych. Ogólne zasady dotyczące pozwoleń zintegrowanych zapisane zostały w rozdziale 4 dziale 4 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 08.25. 150).

Znaczenie selenu w żywieniu

Anna Wilkanowska, Bydgoszcz

Selen (Se) niemetaliczny pierwiastek o liczbie atomowej 34, został odkryty przez minerologa J. J. Berzeliusa w 1817 r. Selen jest jednym z pierwiastków, którego śladowe ilości są niezbędne do życia i zachowania pełni zdrowia. Selen wchodzi w skład rozlicznych minerałów, jest go dużo w skałach wulkanicznych, towarzyszy on także złożom siarki. Może występować jako selen elementarny, selenki, seleniany (IV i VI) oraz w związkach organicznych, takich jak: metyloselenki, selenomocznik, selenoglutation, aminokwasy selenowe oraz białka.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.