Strefa Bydło

Hodowca Bydła 2/2018

Zawartość mykotoksyn w kukurydzy zebranej w Polsce w 2017 r.

Radka Borutova


Mykotoksyny są wtórnymi produktami przemiany materii grzybów pleśniowych. Mają niekorzystny wpływ na człowieka, zwierzęta i rośliny uprawne, powodując choroby i straty gospodarcze. Skażenie żywności i paszy mykotoksynami stanowi istotny problem na całym świecie. Do mykotoksyn o największym znaczeniu agro-ekonomicznym zalicza się: aflatoksyny, ochratoksyny, trichoteceny, zearalenon, tremorgeny i alkaloidy sporyszu. Niektóre pleśnie wytwarzają więcej niż jedną mykotoksynę, a niektóre mykotoksyny są produkowane przez kilka gatunków grzybów pleśniowych.

Trwałe użytki zielone wykorzystanie i melioracja

Jerzy Barszczewski; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty


Trwałe użytki zielone w zdecydowanej większości położone są przy sieci hydrograficznej a ich cechą charakterystyczną jest duże zróżnicowanie siedliskowe wynikające z uwilgotnienia i różnorodności gleb, ok. 90% TUZ znajduje się w dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych a tylko 10% na terenach górzystych.

Renowacja podstawowym ogniwem racjonalnej gospodarki na trwałych użytkach zielonych

Kazimierz Grabowski; Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieRegion północno-wschodniej Polski charakteryzuje się dużym udziałem łąk i pastwisk, znacznie przewyższającym średnią krajową i dlatego gospodarka łąkowo-pastwiskowa w tym regionie powinna odgrywać kluczową rolę w rozwoju rolnictwa, z nastawieniem na chów bydła mlecznego i mięsnego. Potencjał produkcyjny trwałych użytków zielonych regionu nie jest w pełni wykorzystany. Szacuje się, że ok. 70% terenów, dawniej zmeliorowanych i zagospodarowanych, kwalifikuje się do renowacji.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.