Strefa Bydło

Hodowca Bydła 3/2018

Nawożenie trwałych użytków zielonych

Jerzy Barszczewski; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty

 


Ważnym czynnikiem warunkującym dobry stan TUZ i odpowiednie plonowanie jest nawożenie, które uzależnia się od sposobów oraz intensywności ich użytkowania. Zarówno ekstensywne jak i intensywne sposoby nawożenia mogą być przyczyną niekorzystnych zmian zachodzących w glebie oraz składzie gatunkowym i chemicznym runi łąkowej lub pastwiskowej. Wysokie i wartościowe plony uzyskuje się na użytkach zielonych z runi, w której dominują najbardziej wartościowe gatunki traw i roślin bobowatych. Optymalne zawartości składników w runi świadczą o dobrej jakości pozyskiwanej z niej paszy. Odpowiednie zawartości w paszy oraz stosunki między takimi składnikami jak: K : Na, Ca : P, N : S lub K : (Ca+Mg) poprawiają równowagę jonową w organizmach bydła a tym samym ich zdrowotność. Optymalne zawartości składników lub ich odchylenia w kierunku niedoborów lub nadmiarów świadczą o poziomie zasobności gleb i są pomocne w określaniu potrzeb nawożenia.

Zabiegi pratotechniczne poprawiające wydajność użytków zielonych

Stefan Grzegorczyk; Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


O produktywności łąk i pastwisk decydują przede wszystkim nawożenie i użytkowanie, ale równie ważnym elementem pratotechniki jest systematyczna pielęgnacja użytków zielonych, bowiem celem pielęgnacji łąk i pastwisk jest stworzenie optymalnych warunków wzrostu i rozwoju dla wartościowej roślinności, głównie gatunków traw oraz roślin motylkowatych. Pielęgnacja trwałych użytków zielonych obejmuje też zapobieganie zachwaszczeniu, a także walkę z uciążliwymi chwastami występującymi w runi. Użytki zielone wymagają pielęgnacji w całym okresie wegetacyjnym, jednakże najwięcej zabiegów pielęgnacyjnych wykonuje się wiosną. Obejmują one przede wszystkim włókowanie, wałowanie, bronowanie oraz konserwację urządzeń wodno-melioracyjnych. Od wykonania tych zabiegów zależy stan darni oraz skład botaniczny runi, a tym samym plonowanie użytków zielonych.

Dr Pearse Lyons, prezes i założyciel Alltech, zmarł w wieku 73 lat

[LEXINGTON, Kentucky] – Firma Alltech z wielkim smutkiem informuje o odejściu założyciela i prezesa firmy, dr Pearse'a Lyonsa. Pearse Lyons zmarł w czwartek, 8 marca, na skutek ciężkiej choroby płuc, która rozwinęła się podczas jego rekonwalescencji po operacji serca. Miał 73 lata.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.